Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

AMDANOM

Ar 19eg Medi 2012 cyhoeddodd y Gweinidog Cymru dros Addysg a Sgiliau ei gymeradwyaeth i gynllun Cyngor Sir Gaerfyrddin i ailstrwythuro addysg uwchradd yn ardal Dinefwr. Ym mis Medi eleni roedd yn bleser gennyf agor ein hysgol newydd, Ysgol Bro Dinefwr, sydd ar hyn o bryd yn gweithredu ar ddau safle: campws Tre-Gib a champws Pantycelyn.

Mae’n amser cyffrous i ni i gyd. Mae’r disgyblion a’r myfyrwyr wedi bod ynghlwm  yn y trafodaethau i gynllunio ein gwisg ysgol a chit chwaraeon newydd, creu ein logo ac arwyddair newydd a dewis enw’r ysgol newydd.

Dywed yr amserlen a gymeradwywyd gan yr Adran Addysg a Sgiliau y bydd Ysgol Bro Dinefwr yn symud i adeilad newydd sbon ar safle arfaethedig yn Ffairfach ym mis Medi 2016. Ar hyn o bryd mae 1262 disgybl ar y gofrestr gyda 256 disgybl yn y chweched dosbarth, a thybir mai nifer tebyg fydd yn 2016.

Rydym yn adeiladu ar gryfderau ‘Tre-Gib’ a ‘Phantycelyn’,  gan ddatblygu cymunedau dysgu egnïol a darparu addysg o’r safon uchaf i’n disgyblion i gyd. Ceir amrediad eang o gyfleoedd i bawb ac anogir ein disgyblion i ddatblygu eu diddordebau a doniau. Mae safonau uchel yn bwysig i ni, nid o safbwynt perfformiad arholiadau’n unig ond ym mhopeth a wnawn.

Mae Ysgol Bro Dinefwr yn ysgol hapus ac mae’r disgyblion wedi ymgartrefu’n gyflym eleni a chânt ofal da a chefnogaeth. Rwy’n ddiolchgar i’r holl staff am eu gwaith caled aruthrol,  y rhieni am eu cymorth a’n disgyblion am weithio gyda ni i’w helpu i gyflawni eu gorau. Teimlaf mai fy mraint yw bod yn Bennaeth yr ysgol hon gyda’r holl egni ac ymrwymiad, sydd mor amlwg ar draws ein cymuned ysgol newydd.

J. D. Griffiths