Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Taith Sgio 2018

Rydym yn y broses o drefnu taith sgio’r ysgol ar gyfer 2018 i fynd i Les Menuires, yn Alpau Ffrainc.

Mae Les Menuires yn un o gyrchfannau gwyliau sgio gorau yr Alpau, sydd yn cynnig sgio arbennig i ddechreuwyr ac i sgiwyr profiadol. Bydd y trip yn gadael ar 18fed o Chwefror ac yn dychwelyd ar 24ain o Chwefror 2018.

 Mae cost y daith yn cynnwys: 

 1. Taith awyren i Ffrainc.
 2. Trethu’r maes awyr.
 • 7 noson sy’n cynnwys brecwast, cinio a swper.
 1. 6 x 4 awr y dydd o wersi sgio gyda ysgol sgio swyddogol.
 2. Llogi yr holl offer sgio am 6 diwrnod- h.y. y boots sgio, helmed, polion.
 3. Yswiriant meddygol a theithio llawn.
 • Yswiriant am dorri skis a bod piste ar gau.
 • Trwydded lifft am 6 diwrnod.
 1. Trethu lleol.
 2. Lwfans tuag at y daith fws i’r maes awyr. Serch hyn, mae’r gost yn ddibynnol ar faint o ddisgyblion sydd yn mynychu’r daith, ac felly efallai bydd angen cyfraniad pellach.
 3. Taith fws o’r maes awyr dramor i’r gwesty.

 

Trefn debygol y daith fydd:

Dydd 1

Gadael yr ysgol a theithio i’r maes awyr er mwyn hedfan i Ffrainc. Ski fit wedi cyrraedd y gwesty.

 

Dydd 2-7

6 diwrnod llawn o sgio gyda gweithgareddau nos.

 

Dydd 8

Gadael y gwesty ar gyfer hedfan adref a theithio nôl i’r ysgol.

 

Cost llawn y daith fydd £1200 ( yn seiliedig ar 40 o ddisgyblion yn mynychu.). Er mwyn cadw lle ar y daith, bydd angen blaendal o £150 erbyn dydd Llun, Mawrth 20fed. Bydd enwau yn cael eu casglu ar y sail cyntaf i’r felin. Os nad oes niferoedd digonol er mwyn i’r daith i redeg, yn amlwg fe fydd y blaendal yn cael ei ddychwelyd.

 

Bydd angen ail flaendal o £150 erbyn DYDD GWENER, 24ain o EBRILL 2017.

 

Trydydd blaendal o £150 erbyn DYDD GWENER 22ain o FAI 2017.

 

Mae’r cwmni yn aelod llawn o ABTA, ac felly mae eich arian yn ddiogel ar bob adeg.

 

Wedi i’r taliadau hyn gymryd lle, bydd modd talu am y gweddill yn fisol gyda’r disgyblion yn dod ag unrhyw arian at arweinydd y daith. Caiff yr arian ei dalu i gyfrif banc, gyda unrhyw llog yn mynd tuag at dalu am brawf sgio a bathodynau ar ddiwedd y cwrs.

 

Taliadau pellach

 

Yn ogystal â’r blaendaliadau, awgrymaf y taliadau canlynol:

 

            Pedwerydd taliad o £150 erbyn y 19eg o Fehefin 2017.

            Pumed taliad o £150 erbyn 10fed o Orffennaf 2017.

            Chweched taliad o £150 erbyn 11eg o Fedi 2017.

            Seithfed taliad o £150 erbyn 16fed o Hydref 2017.

 

Beth bynnag y seyllfa, mae’n rhaid i’r arian i gyd i gael ei dalu erbyn dydd Llun 13eg o DACHWEDD 2017.

 

Os oes digon o nifer i’r daith i fynd yn ei blaen, bydd y blaendal cychwynnol, yn ogystal â’r ail a’r trydydd blaendal yn cael ei anfon at y cwmni, ac felly NI FYDD MODD AD-DALU y rhain ar ôl y dyddiadau uchod, heblaw bod modd ffeindio disgybl arall i lanw’r lle.

 

Dylid nodi hefyd bod y disgyblion sydd yn mynychu’r daith yn gynrychiolwyr o Ysgol Bro Dinefwr, ac felly mae disgwyl ymddygiad aeddfed a synhwyrol yn ystod y daith ac yn y misoedd cyn i’r daith adael. Mae gan Ysgol Bro Dinefwr yr hawl i wrthod lle i ddisgybl ar y daith os ydy ymddygiad y disgybl hwnnw yn achos o bryder.

 

Os yr hoffech i’ch mab/merch fynychu’r daith boblogaidd hon, dychwelwch y daflen atodedig ynghyd â’r blaendal cyntaf o £150.

 

Dylid gwneud pob siec yn daladwy i ‘Ysgol Bro Dinefwr’.  

Am manylion pellach cysylltwch a Crissley Jones Ysgol Bro Dinefwr.